Statut Klubu

 1. Postanowienia ogólne.
  • Klub Fajkowo Cygarowy Trafika Poznań, zwany dalej Klubem, zrzesza miłośników i sympatyków fajki i cygara oraz osoby, które swoim działaniem propagują kulturę palenia zarówno fajki, jak i cygar, odmienną od palenia innych używek.
  • Klub działa na terytorium Polski, a w szczególności miasta Poznań.
  • Oficjalnym znakiem Klubu jest logo Klubu, określone w załączniku do niniejszego Statutu.
  • Klub może być członkiem organizacji o podobnych celach i założeniach.
 2. Cele działania Klubu Fajkowo Cygarowego Trafika Poznań.
  • Celami działania Klubu są:
   • Wspieranie i rozwijanie kontaktów między fajczarzami,
   • Propagowanie wiedzy fajczarskiej i cygarowej,
   • Propagowanie fajki i cygara jako stylu życia,
   • Propagowanie kolekcjonowania fajek i innych z fajką związanych przedmiotów oraz cygar,
   • Współpraca z klubami i organizacjami fajczarskimi w Polsce na całym świecie.
 3. Spotkania Klubu Fajkowo Cygarowego Trafika Poznań.
  • Spotkania Klubu są organizowane co najmniej raz w miesiącu.
  • Miejsce i termin kolejnych spotkań ustalane są na spotkaniu poprzedzającym po konsultacji ustnej lub e-mail przez minimum 2 członków Zarządu Klubu.
  • W szczególnych przypadkach, czas lub miejsce spotkań mogą być zmienione przez Prezydenta Klubu.
  • Za siedzibę główną uznaje się lokal Trafika Poznań, ul. Sczanieckiej 9/2.
 4. Członkowie Klubu Fajkowo Cygarowego Trafika Poznań.
  • Członkami Klubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
  • Członkami Klubu są:
  • Członkowie założyciele podpisujący niniejszy statut, którzy wraz z zarejestrowaniem Klubu stają się jego członkami zwyczajnymi.
  • Członkowie zwyczajni osoby akceptujące cele i statut Klubu, które złożą pisemną deklarację członkowską i zostaną przyjęci, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.3, przez Prezydenta Klubu.
  • Członkowie kandydaci osoby, które wyrażą chęć wstąpienia do Klubu.
  • Członek kandydat może zostać członkiem zwyczajnym po uczestnictwie w co najmniej 2 spotkaniach klubowych oraz przy pozytywnej opinii co najmniej 2 członków zwyczajnych.
  • Członkowie honorowi nie będący członkami zwyczajnymi, nabywający członkostwo za wniesienie specjalnych zasług w rozwój kulturalnego palenia fajki lub cygara.
  • Członek zwyczajny może zostać członkiem honorowym za specjalne zasługi na rzecz Klubu.
  • Decyzję o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje, na wniosek Zarządu, Prezydent Klubu.
  • Członkowie wykluczani są z Klubu przez Prezydenta za złamanie postanowień statutu.
  • Wystąpienie z Klubu możliwe jest na pisemną prośbę członka.
  • Przynależność do Klubu nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.
 5. Prawa i obowiązki członka Klubu Fajkowo Cygarowego Trafika Poznań.
  • Wszyscy członkowie Klubu mają prawo:
   • Posługiwać się do celów niekomercyjnych i nie kolidujących ze statutem, znakiem i nazwą Klubu.
   • Reprezentować Klub podczas zawodów i innych wydarzeń fajczarskich.
   • Brać udział w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub.
   • Korzystać z pomocy Klubu w ramach określonych w statucie.
  • Członkowie zwyczajni mają prawo:
   • W granicach i w sposób określony statutem, wybierać i być wybieranym do władz klubu.
   • Dokonywać oceny działalności Klubu i jego władz.
   • Wnioskować do władz Klubu w sprawach przewidzianych statutem i związanych z działalnością Klubu.
   • Korzystać, w miarę możliwości finansowych Klubu, z zakupów fajek i akcesoriów klubowych na preferencyjnych warunkach.
   • Odwoływać się od decyzji Zarządu Klubu do Prezydenta.
  • Każdy członek Klubu ma obowiązek:
   • Przestrzegać postanowień statutu i władz Klubu.
   • Troszczyć się o rozwój Klubu i jego dobro.
   • Propagować fajczarstwo w swoim otoczeniu.
   • Godnie reprezentować Klub na zewnątrz.
   • Brać udział, w miarę możliwości, w spotkaniach Klubu.
   • Pomagać Zarządowi Klubu w osiąganiu wyznaczonych celów.
 6. Władze Klubu Fajkowo Cygarowego Trafika Poznań.
  • Władze Klubu stanowią:
   • Prezydent Klubu.
   • Zarząd Klubu.
  • Do obowiązków Prezydenta Klubu należą:
   • Reprezentowanie Klubu na forum Rady Polskich Klubów Fajki oraz innych organizacji fajczarskich.
   • Decydowanie o przyjęciu nowych członków zwyczajnych do Klubu.
   • Decydowanie o wykluczeniu bądź skreśleniu z listy członków Klub.
   • Rozpatrywanie odwołań od decyzji członków Zarządu Klubu.
  • W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Prezydentowi wypełnianie określonych w statucie zadań ma on prawo wskazania wśród członków Zarządu Klubu osób, które zastąpią go w ich realizacji.
  • Zarząd Klubu wybierany jest zwykłą większością głosów w wyborach odbywających się raz w roku w głosowaniu jawnym i składa się z:
   • Prezydenta Klubu.
   • Wiceprezydenta Klubu -pełniący funkcję skarbnika.
   • Wiceprezydenta Klubu – pełniący funkcję sekretarza.
   • Funkcje w Zarządzie (poza funkcją Prezydenta) można łączyć, jednakże poza Prezydentem musi on liczyć co najmniej dwie osoby.
   • W wyborach do Zarządu Klubu bierze udział co najmniej 2/3 członków Klubu uprawnionych do głosowania.
  • Do obowiązków członków Zarządu Klubu należy:
   • Pomoc Prezydentowi Klubu w realizacji jego zadań.
   • Pomoc członkom Klubu w zakresie określonym przez cele działalności Klubu.
   • Organizacja spotkań Klubu.
   • Organizacja zawodów w wolnym paleniu fajki, bądź spotkań z innymi organizacjami fajczarskimi.
   • Opiniowanie zmian i uzupełnień w Statucie i wnioskowanie do Prezydenta o ich przyjęcie bądź odrzucenie.
   • Wybór nowego Prezydenta w przypadku ustąpienia dotychczasowego.
   • Organizowanie wyborów do władz Klubu.
  • Wiceprezydent Klubu, pełniący funkcję sekretarza, prowadzi kronikę Klubu, w której zapisuje przebieg spotkań, zebrań Zarządu Klubu oraz prowadzi korespondencję Klubu.
  • Zarząd Klubu lub członek Zarządu Klubu, po zakończonej kadencji lub złożonej rezygnacji zobowiązany jest w ciągu 14 dni przekazać całość stworzonych i zgromadzonych dokumentów nowemu Zarządowi lub swojemu następcy wybranemu zgodnie ze statutem.
 7. Zmiany w statucie.
  • Zmiany i uzupełnienia statutu mogą być dokonywane w razie potrzeby poprzez głosowanie.
  • Dla przyjęcia zmiany w Statucie potrzeba decyzji 2/3 członków Klubu uprawnionych do głosowania.
  • W przypadku wystąpienia niedostatecznej frekwencji, zarząd ogłasza powtórne głosowanie, w którym dla przyjęcia zmian wystarcza zwykła większość głosów.
 8. Postanowienia końcowe.
  • W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
  • Statut obowiązuje od chwili podpisania przez członków założycieli.

Poznań, dn. 21.10.2013.